Kontakt  
modryna@modryna.pl +48 601 622 877 Strzebowiska 30, 38-608 Wetlina

Polityka prywatności

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rezerwacji, w wypadku konieczności wyjaśnienia okoliczności naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrzenia reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe, jest

Modryna Marta Bałkowska z siedzibą w Strzebowiskach 30, 38-608 Wetlina.

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmuje niezbędne środki i zapewnia wykorzystanie swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online, serwer pocztowy, serwer strony www.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

  • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
  • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności strony www lub wykorzystywanego systemu informatycznego.

Chcesz nas odwiedzić?

Zadzwoń do Marty


lub zarezerwuj online

Rezerwuję